Intern Reglement 2023 v.z.w. Deeldepot 2650
(verder afgekort Deeldepot ).

 1. Geïnteresseerden moeten meerderjarig zijn (18 jaar of ouder) om lid te kunnen worden van Deeldepot.
 2. Het lidgeld voor Deeldepot bedraagt vanaf 1/1/2023 voor een individu 45 euro per jaar,  voor een organisatie 100 euro per jaar. Dit wordt geïnd via bankoverschrijving. (of BC) Het lidmaatschap gaat in vanaf het geld wordt ontvangen door Deeldepot. Het bestuur kan lidgeld kwijtschelden, bijvoorbeeld bij donaties. Leden die een vrijwillige bijdrage doen in de vorm van permanentie in het Deeldepot, kunnen een korting krijgen op hun lidmaatschap voor elke permanentie die zij uitoefenen. De Algemene Vergadering beslist jaarlijks de hoogte van deze korting en wijze waarop deze wordt toegekend.
 3. Wie materiaal ontleent gaat automatisch akkoord met het volledige Intern Reglement dat op de website van Deeldepot is te raadplegen. Voorafgaand aan de eerste uitlening worden zij van het reglement op de hoogte gebracht.
 4. Uitgeleend materiaal mag enkel gebruikt worden voor persoonlijk gebruik en niet voor handelspraktijken, verhuur, commerciële en professionele activiteiten.
 5. Wie lid is van Deeldepot kan alle items gratis ontlenen, tenzij anders aangegeven. Voor het ontlenen van parkeerverbodsborden wordt altijd een vergoeding en waarborg gevraagd.
 6. Enkel de persoon of vereniging die het materiaal ontleent is toegestaan het materiaal van Deeldepot ook effectief te gebruiken, tenzij per uitzondering met expliciete toestemming van Deeldepot. Hoe dan ook, in geval van schade veroorzaakt door derden wordt de persoon of vereniging die het materiaal geleend heeft verantwoordelijk gesteld voor deze schade, en zal deze instaan voor de herstelkosten of vervanging.
 7. Al het materiaal inclusief alle toebehoren zullen voor en na elke ontlening gezamenlijk nagekeken worden door de ontlener en een medewerker van Deeldepot. Al het materiaal moet in dezelfde staat terug gebracht worden als waarin het werd uitgeleend, op normale slijtage na. De ontlener staat in voor eventueel verlies, diefstal of schade van het materiaal. De ontlener dient het materiaal zorgvuldig schoon te maken alvorens het terug te brengen. De kuip van een uitgeleende stofzuiger dient bijvoorbeeld geledigd en gereinigd te worden. Eventuele batterijen worden in volledig opgeladen toestand teruggebracht etc. Indien hieraan herhaaldelijk niet voldaan wordt, behoudt Deeldepot zich het recht voor om verdere uitleningen te weigeren en het eventuele lidmaatschap in te trekken.
 8. Als uitgeleend materiaal beschadigd wordt of niet teruggebracht wordt zal Deeldepot het volledige bedrag voor herstelling of vervanging terugeisen van de ontlener. Deeldepot maakt met oog hierop een scan of foto van de identiteitskaart of paspoort dat elke ontlener voorafgaand aan de eerste ontlening toont aan Deeldepot.
 9. Als materiaal ernstig beschadigd wordt teruggebracht kan Deeldepot kiezen om het materiaal te vervangen (binnen de 30 dagen). De ontlener die het materiaal als laatste leende staat in voor de vervangingskosten.
 10. Voor de gereedschappen (power tools) geldt een maximum van vier items per uitleenbeurt.
 11. Materiaal wordt standaard een week uitgeleend. Er is een optie tot tweemaal verlenging met telkens een week, tenzij het materiaal door iemand anders is gereserveerd. Materiaal dient teruggebracht worden tegen de vervaldatum op een moment dat Deeldepot  geopend is. De openingsuren staan steeds vermeld op onze website en in de online inventaris. Deeldepot behoudt het recht om hernieuwingen te weigeren en zal dit doen op basis van de vraag. Deze regeling geldt tenzij anders aangeduid op onze website.
 12. Indien materiaal te laat terug gebracht wordt, kan een boete opgelegd worden van 5 euro per item per week. Een boete kan maximaal de winkelprijs van het item bedragen. Boetes dienen steeds betaald te worden alvorens andere zaken kunnen geleend worden. Deeldepot behoudt het recht om boetes kwijt te schelden of aan te passen in geval van speciale omstandigheden. Indien parkeerverbodsborden te laat teruggebracht worden, zal per extra week ook effectief een extra week aangerekend worden.
 13. Deeldepot behoudt het recht de nodige stappen te ondernemen om niet teruggebracht materiaal of niet betaalde boetes op te eisen, inclusief het gebruik van rechtbanken, deurwaarders, …, en de kosten hiervan te verhalen op de betreffende ontlener.
 14. Ontleners gaan ermee akkoord dat Deeldepot niet verantwoordelijk is voor productie-, materiaal-, gebreken of kwaliteits-defecten van het uitgeleende materiaal.
 15. De medewerkers van Deeldepot zijn tijdens de openingsuren steeds beschikbaar voor uitleg over het materiaal. Echter, van zodra materiaal uitgeleend wordt, verklaart de ontlener in kwestie automatisch dat hij/zij in staat is om het materiaal op een veilige en juiste manier te gebruiken. De ontlener verklaart daarbij ook dat alle mogelijke schade, inclusief lichamelijke letsels, berokkend door het gebruik van het materiaal, niet kan verhaald worden op Deeldepot en volledig ten laste van de ontlener valt. De ontlener kan de gebruiksaanwijzing van het uitgeleend materiaal, voor zover beschikbaar, online terugvinden in de online inventaris van Deeldepot. De ontlener wordt geacht deze zorgvuldig te lezen en in acht te nemen bij gebruik van het materiaal.
 16. Bij elk teken van onveiligheid of breuk van uitgeleend materiaal, verbindt de ontlener er zich toe het gebruik van het materiaal dadelijk stop te zetten. In dat geval dient hij of zij het materiaal zo spoedig mogelijk terug te brengen en de toestand van het materiaal te melden aan Deeldepot.
 17. Deeldepot behoudt zich ten allen tijde het recht voor om elke uitlening van werktuigen te weigeren voor grondige redenen.
 18. De kosten voor eventuele verbruiksgoederen zijn niet inbegrepen in de ontlening. Verbruiksgoederen zijn verkrijgbaar bij de detailhandel (doe-het-zelf). Sommige gebruiksgoederen zijn eveneens verkrijgbaar bij Deeldepot. Deeldepot koopt alle niet gebruikte/in goede staat verkerende  verbruiksgoederen terug die het eerder heeft verkocht.
 19. De Algemene Vergadering is enkel samengesteld uit Werkende leden. Een Toegevoegd lid kan zich kandidaat stellen tot Werkend lid door een aanvraag en motivatie per email te versturen naar de Raad van Bestuur van Deeldepot. De aanvraag zal behandeld worden op de eerstvolgende Algemene Vergadering die plaats vindt ten vroegste 3 dagen na ontvangst van de aanvraag.
 20. Om als Werkend lid toegelaten te worden, dient de kandidaat het voorbije jaar een significante vrijwillige bijdrage aan Deeldepot geleverd te hebben. Deze bijdrage kan onder andere bestaan uit het doen van permanentie tijdens de openingsuren, reparatie van gereedschap, en administratieve of logistieke hulp. De Algemene Vergadering beslist of de bijdrage van de kandidaat als aanzienlijk kan beschouwd worden.
 21. De jaarlijkse bijdrage van de Werkende leden wordt elk jaar op de AV  vastgesteld en bedraagt voor 2023 nul euro, ( zie ook art 2)
 22. De Algemene Vergadering kan een Werkend lid ontslaan. Reden tot ontslag kan zijn dat het Werkend lid een aanzienlijke tijd geen bijdrage meer geleverd heeft aan Deeldepot. De Algemene Vergadering beslist of de periode als aanzienlijk kan beschouwd worden.
 23. Het Bestuur van Deeldepot behoudt zich het recht om het Inter Reglement te allen tijde te wijzigen.