Huishoudelijk Reglement

 1. Geïnteresseerden moeten meerderjarig zijn (18 jaar of ouder) om lid te worden van Deeldepot 2650. Lidgeld voor Deeldepot 2650 bedraagt 40 EUR per jaar voor een individueel lidmaatschap (of 20 EUR per half jaar) en 100 EUR voor verenigingen. Het lidgeld wordt geïnd via cash, overschrijving of domiciliëring. Wie via domiciliëring betaalt, ontvangt een korting op het lidgeld, bepaald door het bestuur. Het lidmaatschap gaat in vanaf het geld wordt ontvangen door Deeldepot 2650. Het bestuur kan lidgeld kwijtschelden, bijvoorbeeld bij donaties.
 2. Wie lid wil worden van Deeldepot 2650 verklaart zich akkoord met het volledige huishoudelijk reglement, dat op de website van Deeldepot 2650 is te raadplegen. Voorafgaand aan de eerste uitlening worden zij van het reglement op de hoogte gebracht.
 3. Vooraleer iemand voor de eerste keer materiaal uitleent bij Deeldepot 2650 wordt de identiteit van die persoon geverifieerd. Verificatie gebeurt door het tonen van de identiteitskaart.
 4. Uitgeleend materiaal mag enkel gebruikt worden voor persoonlijk gebruik en niet voor handelspraktijken, verhuur, commerciële en professionele activiteiten.
 5. Wie lid is van Deeldepot 2650 kan alle items gratis ontlenen, tenzij anders aangegeven. Voor het ontlenen van parkeerverbodsborden wordt altijd een vergoeding en waarborg gevraagd.
 6. Enkel de persoon of vereniging die het materiaal ontleent is toegestaan het materiaal van Deeldepot 2650 ook effectief te gebruiken, tenzij per uitzondering met expliciete toestemming van Deeldepot 2650. Hoe dan ook, in geval van schade veroorzaakt door derden wordt de persoon of vereniging die het materiaal geleend heeft verantwoordelijk gesteld voor deze schade, en zal deze instaan voor de herstelkosten of vervanging.
 7. Al het materiaal inclusief alle toebehoren zullen voor en na elke ontlening gezamenlijk nagekeken worden door de ontlener en een medewerker van Deeldepot 2650. Al het materiaal moet in dezelfde staat terug gebracht worden als waarin het werd uitgeleend, op normale slijtage na. De ontlener staat in voor eventueel verlies, diefstal of schade van het materiaal. De ontlener dient het materiaal zorgvuldig schoon te maken alvorens het terug te brengen. De kuip van een uitgeleende stofzuiger dient bijvoorbeeld geleegd en gereinigd te worden. Eventuele batterijen worden in volledig opgeladen toestand teruggebracht etc. Indien hieraan herhaaldelijk niet voldaan wordt, behoudt Deeldepot 2650 zich het recht voor om verdere uitleningen te weigeren en het eventuele lidmaatschap in te trekken.
 8. Als uitgeleend materiaal beschadigd wordt of niet teruggebracht wordt zal Deeldepot 2650 het volledige bedrag voor herstelling of vervanging terugeisen van de ontlener. Deeldepot 2650 maakt met oog hierop een scan of foto van het officieel document dat elke ontlener voorafgaand aan de eerste ontlening toont aan Deeldepot 2650.
 9. Als materiaal ernstig beschadigd wordt teruggebracht kan Deeldepot 2650 kiezen om het materiaal te vervangen (binnen de 30 dagen). De ontlener die het materiaal als laatste leende staat in voor de vervangingskosten.
 10. Materiaal wordt aan personen standaard een week uitgeleend en aan organisaties twee weken. Er is een optie tot tweemaal verlenging met telkens een week, tenzij het materiaal door iemand anders is gereserveerd. Materiaal dient teruggebracht worden tegen de vervaldatum op een moment dat Deeldepot 2650 geopend is. De openingsuren staan steeds vermeld op onze website en in de online inventaris. Deeldepot 2650 behoudt het recht om hernieuwingen te weigeren en zal dit doen op basis van de vraag. Deze regeling geldt tenzij anders aangeduid op onze website.
 11. Indien materiaal te laat terug gebracht wordt, kan een boete opgelegd worden van 5 euro per item per week. Een boete kan maximaal de winkelprijs van het item bedragen. Boetes dienen steeds betaald te worden alvorens andere zaken kunnen geleend worden. Deeldepot 2650 behoudt het recht om boetes kwijt te schelden of aan te passen in geval van speciale omstandigheden.
 12. Indien parkeerverbodsborden te laat terug gebracht worden, zal per extra week ook effectief een extra week aangerekend worden.
 13. Deeldepot 2650 behoudt het recht de nodige stappen te ondernemen om niet teruggebracht materiaal of niet betaalde boetes op te eisen, inclusief het gebruik van rechtbanken, deurwaarders, …, en de kosten hiervan te verhalen op de betreffende ontlener.
 14. Ontleners gaan ermee akkoord dat Deeldepot 2650 niet verantwoordelijk is voor productie-, materiaal-, of kwaliteitsdefecten van het uitgeleende materiaal.
 15. De beheerders van Deeldepot 2650 zijn tijdens de openingsuren steeds beschikbaar voor uitleg over het materiaal. Echter, van zodra materiaal uitgeleend wordt, verklaart de ontlener in kwestie automatisch dat hij/zij in staat is om het materiaal op een veilige en juiste manier te gebruiken. De ontlener verklaart daarbij ook dat alle mogelijke schade, inclusief lichamelijke letsels, berokkend door het gebruik van het materiaal, niet kan verhaald worden op Deeldepot 2650 en volledig ten laste van de ontlener valt. De ontlener kan de gebruiksaanwijzing van het uitgeleend materiaal, voor zover beschikbaar, online terugvinden in de online inventaris van Deeldepot 2650. De ontlener wordt geacht deze zorgvuldig te lezen en in acht te nemen bij gebruik van het materiaal.
 16. Bij elk teken van onveiligheid of breuk van uitgeleend materiaal, verbindt de ontlener er zich toe het gebruik van het materiaal dadelijk stop te zetten. In dat geval dient hij of zij het materiaal zo spoedig mogelijk terug te brengen en de toestand van het materiaal te melden aan Deeldepot 2650.
 17. Deeldepot 2650 behoudt zich ten allen tijde het recht voor om elke uitlening van werktuigen te weigeren voor grondige redenen.
 18. De kosten voor eventuele verbruiksgoederen zijn niet inbegrepen in de ontlening. Verbruiksgoederen zijn verkrijgbaar bij Deeldepot 2650. Deeldepot 2650 koopt alle niet gebruikte verbruiksgoederen terug die het eerder heeft verkocht.
 19. Deeldepot 2650 behoudt zich het recht om het huishoudelijk reglement te allen tijde te wijzigen.